Oferta

PE Damir s.c. oferuje swoim klientom projekty i wykonanie instalacji teletechnicznych i elektrycznych w średnich i dużych obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej: układanie okablowania, montaż osprzętu, uruchomienie i konserwacja.

Instalacje Okablowania Strukturalnego

Instalacja Okablowania Strukturalnego jest system uniwersalnego okablowania budynku,  który służy  do  tworzenia sieci komputerowych, telefonicznych, alarmowych i sterujących.

Celem strukturalnego okablowania budynku jest zbudowanie uniwersalnego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania potencjalnych systemów bez konieczności zmian w okablowaniu.

Instalacja Okablowania Strukturalnego  nie jest instalacją dla określonego systemu informatycznego lecz dedykowaną dla danego budynku,  dlatego też spełnia różne wymagania dotyczące transmisji sygnałów komputerowych,  telefonicznych,  sygnalizacyjnych, sterujących itp.

Systemy Sygnalizacji Pożaru

System sygnalizacji pożarowej jest  grupą elementów, której zadaniem jest wykrywać źródło pożaru, inicjować alarm, przekazywać sygnał do jednostek straży pożarnej oraz wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.

Podstawowym zadaniem systemu jest szybkie i bezbłędne wykrycie źródła pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonego mienia.

System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonego w obiektach mienia

Dźwiękowe Systemy Ostrzegania

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) służy  do przekazywania informacji słownych w sytuacji zagrożenia pożarem lub innych sytuacjach wymagających szybkiej ewakuacji dużej liczby osób.

System DSO jest połączony z centralą alarmową SAP, przez co już we wstępnej fazie rozwoju pożaru możliwa jest automatyczna emisja przygotowanych wcześniej komunikatów słownych. W momencie przejęcia dowodzenia akcją ewakuacyjną przez strażaków, możliwe jest użycie mikrofonów i ręczne sterowanie systemem DSO.

Systemy Telewizji Dozorowej

Systemy Telewizji Dozorowej – CCTV  to system przekazywania obrazu z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni w obrębie których zostały zainstalowane kamery.

Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp.

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

System Sygnalizacji Włamania i Napadu – SSWN  – jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa, który potrafi wykryć próby włamania do stref chronionych.

Składa się z czujników wykrywających ruch, otwarcie okien czy drzwi,  zbicie szyby itp. Sygnały z czujników są doprowadzone do centrali, która sygnały te przetwarza, uruchamia alarm i transmituje do jednostek dozorowych lub właściciela obiektu.

System służy także do sygnalizacji napadu na osoby wewnątrz chronionego obiektu.

Systemy Oddymiania i Napowietrzania

Zadaniem Systemu Oddymiania i Napowietrzania jest grawitacyjne lub mechaniczne usuwanie dymów i gazów pożarowych obejmujących przestrzeń klatek schodowych. System  powinien zagwarantować bezpieczeństwo użytkowników budynku przez zapewnienie możliwości jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia.

Konieczność oddymiania i napowietrzania wynika z ustaleń §237 ustęp 4 rozporządzenia: „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz w oparciu o opracowane „Wymagania ochrony pożarowej” opracowane przez Inspektora PSP.

Instalacje Elektryczne

Instalacja elektryczna to część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym.  Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.

Składa się przyłącza kablowego, tablicy rozdzielczej, pionów i linii zasilających oraz  gniazd wtykowych, wypustów oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiorników energii elektrycznej.

W skład instalacji wchodzą także urządzenia zabezpieczające i przyrządy łączeniowe, ochronne, sterujące i pomiarowe, lecz także rezerwowe źródła energii elektrycznej, takie jak baterie akumulatorowe, urządzenia bezprzerwowego zasilania (UPS) oraz zespoły prądotwórcze.

Inteligentne budynki – systemy KNX/EIB

Bardziej wygodnie, więcej satysfakcji, oszczędniej: żądania odnośnie systemów zarządzania budynkami stale rosną . Wymagania odnośnie komfortu i elastyczności w zarządzaniu systemami klimatyzacji, oświetlenia i kontroli dostępu zarówno w domach jednorodzinnych jak i w kompleksach biurowych stale rosną. Również dużego znaczenia nabiera efektywne użytkowanie energii. Większą wygodę i bezpieczeństwo połączyć można z oszczędnym gospodarowaniem energią wyłącznie za pomocą inteligentnego sterowania i monitoringu wszystkich zastosowanych urządzeń. Jednak to podejście powoduje konieczność poprowadzenia wielkiej ilości przewodów biegnących od czujników i elementów wykonawczych do centrali sterujących i monitorujących. Taka masa przewodów i kabli oznacza z kolei wyższe koszty projektowania i prac instalacyjnych jak również zwiększa ryzyko pożaru nie mówiąc o kosztach materiałowych .

Rozwiązanie to KNX – jedyny na świecie otwarty standard dla sterowania instalacjami domów i budynków

Aby dostarczyć dane odnośnie sterowania do wszystkich elementów zarządzających budynkiem potrzebny jest system, który nie będzie izolował żadnych urządzeń gwarantując porozumiewanie się ich w jednym wspólnym języku. Takim systemem jest magistrala KNX niezależna od producentów urządzeń magistralnych i aplikacji. Standard ten bazuje na 20 latach doświadczeń rynkowych swoich poprzedników: EIB, EHS i BatiBUS. Za pośrednictwem medium (skrętka, fale radiowe, linia zasilająca lub IP/Ethernet), do którego podłączone są urządzenia magistralne, mogą one przesyłać między sobą informacje. Urządzenia magistralne to czujniki (sensory) i elementy wykonawcze potrzebne do sterowania wyposażeniem budynku takim jak: oświetlenie, żaluzje/rolety, systemy bezpieczeństwa, sygnalizacji i monitoringu, bramki do systemów sterowania budynkiem, sterowania zdalnego, pomiarów, sterowania urządzeniami audio/video, AGD itp. Wszystkie te funkcje mogą być sterowane, monitorowane i sygnalizowane za pośrednictwem ujednoliconego systemu bez potrzeby instalowania centrali sterowniczej.

Co oznacza “standard światowy”

Instalacje na całym świecie: świat sterowania domami i budynkami “rozmawia” w języku KNX. Kilkanaście milionów dobrze działających instalacji KNX znajduje się nie tylko w Europie lecz również na Dalekim Wschodzie, w Ameryce Północnej i Południowej – to dowód na to jak atrakcyjny jest system KNX. Ponad 100 wytwórców będących członkami KNX oferuje w swoich katalogach prawie 7.000 produktów, certyfikowanych przez KNX,z różnych dziedzin zastosowań.

Co oznacza „standard otwarty”

KNX jest zatwierdzony jako norma międzynarodowa (ISO/IEC 14543-3) jak również jako norma europejska (CENELEC EN 50090 i CEN EN 13321-1) i norma chińska (GB/Z 20965). Dlatego KNX jest standardem z zabezpieczoną przyszłością. Urządzenia KNX wyprodukowane przez różnych producentów mogą być ze sobą łączone – logo znaku towarowego KNX gwarantuje ich współpracę i współdziałanie. Dlatego KNX jest jedynym na świecie otwartym standardem sterowania instalacjami domów i budynków.

 

Verkabelung in einem Schaltschrank

Logo